Thứ tư, 09 Tháng 4 2014 16:20
Đề xuất xây dựng Luật TPQT
Share on Facebook

Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 (BLDS) đang trong quá trình được sửa đổi, bổ sung. Một trong những nội dung được xem xét sửa đổi, bổ sung là các quy định trong Phần thứ 7: Quan hệ dân sự có YTNN. Về vấn đề sửa đổi Phần thứ 7 BLDS, hiện có hai quan điểm: thứ nhất, nên xây dựng một đạo luật riêng về tư pháp quốc tế (TPQT); thứ hai, chưa nên ban hành Luật TPQT mà nên giữ như hiện nay, nghĩa là các quy phạm của TPQT được ghi nhận trong các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) khác nhau nhưng sửa đổi, bổ sung cho hoàn thiện.

Trước các quan điểm đó, bài viết tập trung vào: (i) tìm hiểu pháp luật của một số quốc gia về xây dựng QPPL điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài (YTNN); (ii) phân tích thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về điều chỉnh quan hệ dân sự có YTNN; (iii) bước đầu phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn cho sự cần thiết xây dựng Luật TPQT Việt Nam.

Xem chi tiết