VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thứ ba, 22 Tháng 4 2014 14:55
LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ VĂN BẢN LIÊN QUAN
Share on Facebook

Loại văn bản

Số hiệu

Nội dung

Hiệu lực

Luật

80/2006/QH11

Luật Chuyển giao công nghệ

Hết hiệu lực một phần: khoản 1, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 44, Điều 45 (bị bãi bỏ bởi Luật số 32/2013/QH13)

32/2013/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp  

 Còn hiệu lực 

Nghị định

133/2008/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ

Bị sửa đổi bởi NĐ 103/2011

103/2011/NĐ-CP

Còn hiệu lực

64/2013/NĐ-CP

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Còn hiệu lực

Thông tư

04/2010/TT-BKHCN

Còn hiệu lực

200/2009/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Còn hiệu lực

31/2011/TT-BKHCN

Quy định nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đánh giá, định giá công nghệ

Còn hiệu lực