Sở hữu trí tuệ

Thứ bảy, 26 Tháng 4 2014 14:59
Tư vấn về đăng ký quyền tác giả
Share on Facebook

Câu hỏi

Thưa cô, em là sinh viên năm 2 khoa QHQT. Em đang làm clip về vấn đề sinh viên photo sách, giáo trình để học. Em có một số vấn đề thắc mắc về luật, mong cô tư vấn giúp:

- Sau khi xuất bản sách thì cần đăng kí quyền tác giả như thế nào, quá trình đăng kí có phức tạp hay không?

(Nguyên. JLIB_HTML_CLOAKING )

 

Trả lời

Chào em,

Về nguyên tắc, quyền tác giả được bảo hộ tự động

, do đó, sách hay bất cứ tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được bảo hộ kể từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký. Đăng ký không phải là thủ tục bắt buộc để một tác phẩm được bảo hộ.

Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam có quy định về vấn đề đăng ký tác phẩm. Việc đăng ký tác phẩm, trong trường hợp của em là sách, có ý nghĩa trong việc bảo vệ quyền tác giả. Vì khi có tranh chấp, nếu tác phẩm đã được đăng ký bảo hộ tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam thì em không cần phải chưng minh mình là tác giả của tác phẩm. Và đây cũng là chứng cứ có giá trị trong giải quyết tranh chấp về quyền tác giả.

Về cách thức đăng ký, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cư trú hoặc có trụ sở. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả.

Tờ khai đăng ký quyền tác giả phải làm theo mẫu Tờ khai. Em có thể vào đường link sau đây để tải mẫu đơn đăng ký QTG: http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=135:t-khai-ng-ky-quyn-tac-gi&catid=61:th-tc-ng-ky

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

b) 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả.

01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.