Chủ nhật, 11 Tháng 5 2014 14:56
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC VÀ SỰ CẦN THIẾT GIA NHẬP HỘI NGHỊ LA HAY VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Share on Facebook

 

 

Tương trợ tư pháp quốc tế là việc các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia, chủ yếu là Toà án và các cơ quan tư pháp hỗ trợ nhau về các vấn đề tư pháp bao gồm cả dân sự và hình sự. Trong lĩnh vực dân sự, chủ yếu là hoạt động uỷ thác tư pháp giữa các cơ quan tư pháp các nước nhằm giúp đỡ lẫn nhau thực hiện một số công việc có liên quan đến hoạt động tố tụng như tống đạt giấy tờ, lấy lời khai, điều tra thu thập chứng cứ trong lĩnh vực dân sự.

Báo cáo này gồm bốn phần:

 

Phần thứ nhất: Đánh giá tổng quát thực trạng tình hình ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự từ trước tới nay và tác động về mặt kinh tế xã hội và vai trò của điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự;

 

Phần thứ hai: Nhận xét tổng quan về tình hình ký kết và thực hiện các vấn đề liên quan đến tương trợ tư pháp về dân sự của một số nước trên thế giới và một số kinh nghiệm, bài học bổ ích đối với Việt Nam;

 

Phần thứ ba: Về Hội nghị La-hay về Tư pháp quốc tế và sự cần thiết gia nhập thiết chế này;

 

Phần thứ tư: Đề xuất kiến nghị tăng cường hiệu quả tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự trong thời gian tới thông qua tham gia Hội nghị La-hay về Tư pháp quốc tế và gia nhập một số Công ước La-hay có liên q

 

Xem chi tiết 

 

(Bộ Tư pháp, nguồn: http://moj.gov.vn/tttp/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=4438)