• 1-bat buoc chuyen giao.jpg
  • 2-technology transfer.jpg
  • 3-tpqt.jpg
  • 4-huong dan mon tpqt.jpg
  • 5-nhap mon tdst.jpg
  • 6-giai thich phap luat.jpg
  • 7-giao trinh shtt.jpg
  • 8-giao trinh tpqt-1.jpg
  • giao trinh 9-tpqt2.jpg

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thứ hai, 12 Tháng 5 2014 04:19
Share on Facebook

LOẠI VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NỘI DUNG

HIỆU LỰC

Văn bn thuế xut khu - nhp khu

LUẬT

45/2005/QH11

Lut Thuế xut khu, Thuế nhp khu (s 45/2005/QH11) ngày 14/6/2005

Còn hiệu lực

PHÁP LỆNH

42/2002/PL-UBTVQH10

Pháp  lnh  v tự  v trong nhp  khu  hàng  hónưc  ngoài  vào  Vit  Nam,  s42/2002/PL-UBTVQH10, ngày 11/06/2002

Còn hiệu lực

22/2004/PL- UBTVQH11

Pháp  lnh  chng  trợ  cp  hàng  hónhp  khu  vào  Vit  Nam  (s 22/2004/PL- UBTVQH11) ngày 20/08/2004

Còn hiệu lực

20/2004/PL- UBTVQH11

Pháp lnh chng bán phá g hàng a nhp khu vào Vit Nam (s 20/2004/PL- UBTVQH11) ngày 29/04/2004

Còn hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

87/2010/NĐ-CP

 

Ngh đnh s 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 quy đnh chi tiết thi hành Lut Thuế xut khu, Thuế nhp khu

Còn hiệu lực

150/2003/NĐ-CP

Ngh Đnh 150/2003/NĐ-CP ngày 08/12/2003 quy đnh chi tiết thi hành Pháp lnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam

Còn hiệu lực

89/2005/NĐ-CP

Ngh đnh 89/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 quy đnh chi tiết thi hành Pháp lnh chống trợ cấp hàng a nhp khu vào Vit Nam

Còn hiệu lực

90/2005/-CP

Ngh đnh s 90/2005/-CP ngày 11/07/2005 qui đnh chi tiết thi hành một sđiu ca Pháp lnh chng bán phá g hàng hóa nhp khu vào Vit Nam

Còn hiệu lực

66/2002/NĐ-CP

Ngh đnh s 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 qui đnh v đnh mc hành lý ca ngưi xut cnh, nhp cnh và quà biếu, tng nhp khu đưc min thuế

Còn hiệu lực

40/2007/-CP

Ngh đnh s 40/2007/-CP ngày 16/03/2007 qui đnh v vic xác đnh trị g hi quan đi vi hàng hóa xut khu, nhp khu

Còn hiệu lực

THÔNG TƯ

194/2010/TT-BTC

Thông 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 ng dn v th tc hi quan; kim tra, giám sát hi quan; thuế xut khu, thuế nhp khu và qun thuế đối vi hàng hoá xut khu, nhp khu

Còn hiệu lực

45/2007/TT-BTC

Thông s 45/2007/TT-BTC ngày 07-05-2007 ng dn thc hin thuế sut thuế nhp khu ưu đãi đc bit

Hết hiệu lực một phần

40/2008/TT-BTC

Thông 40/2008/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 hưng dn Ngh đnh s40/2007/-CP ngày 16/03/2007 qui đnh v vic xác đnh trị g hi quan đối vi hàng hóa xut khu, nhp khu

Hết hiệu lực

205/2010/TT-BTC

Thông tư 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về xác định trị giá hải quan

Còn hiệu lực, thay thế TT40/2008/TT-BTC

128/2013/TT-BTC

Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu

Còn hiệu lực, thay thế TT 194/TT-BTC/ 2010

QUYẾT ĐỊNH

30/2008/QĐ-BTC

Quyết đnh 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 05 năm 2008 v vic ban hành tờ khai trị g tính thuế hàng a nhp khu và hưng dn khai báo

Còn hiệu lực

Văn bn thuế tiêu thđc bit

LUẬT

27/2008/QH12

Lut thuế tiêu th đc bit (Lut s 27/2008/QH12), ngày 14/11/2008, chính thc có hiu lc t 01/04/2009

Còn hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

26/2009/NĐ-CP

Ngh đnh 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy đnh chi tiết thi hành Lut thuế Tiêu th đc bit 2008

Còn hiệu lực

113/2011/NĐ-CP

Ngh đnh 113/2011/NĐ-CP sa đi Ngh đnh 26/2009/NĐ-CP hưng dn Lut Thuế tiêu thụ đc bit

Còn hiệu lực

THÔNG TƯ

64/2009/TT-BTC

Thông tư 64/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 ng dn thi hành Nghđnh 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 quy đnh chi tiết thi hành Lut thuế Tiêu th đc bit 2008

Hết hiệu lực

05/2012/TT-BTC

Thông 05/2012/TT-BTC hưng dn Ngh đnh 26/2009/NĐ-CP và 113/2011/NĐ- CP sửa đi Ngh đnh 26/2009/NĐ-CP hưng dn Lut thuế tiêu th đc bit do Bộ Tài chính ban hành

Còn hiệu lực

Văn bản thuế giá trị gia tăng

LUẬT

13/2008/QH12

Lut thuế giá tr gia tăng (s 13/2008/QH12) ngày 03 tháng 06 năm 2008 (chính thc có hiu lc t 01 tháng 01 năm 2009)

Còn hiệu lực

 

31/2013/QH13

Lut sa đi b, sung mt s điu ca Lut thuế giá tr gia tăng năm 2008 số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013 (chính thc có hiu lc từ 01 tháng 01 năm 2014).

Còn hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

123/2008/NĐ-CP

Ngh đnh 123/2008/NĐ-CP ngày 18/12/2008 quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành mt s điu ca Lut thuế GTGT

Hết hiệu lực

121/2011/NĐ-CP

Ngh đnh 121/2011/NĐ-CP sa đi Ngh đnh 123/2008/NĐ-CP hưng dn Lut thuế giá trị gia tăng

Hết hiệu lực

209/2013/NĐ-CP

Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

Còn hiệu lực, thay thay NĐ 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP

THÔNG TƯ

129/2008/TT-BTC

Thông 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hưng dn thi hành mt s điu ca Lut Thuế GTGT và hưng dn thi hành Ngh đnh 123/2008/NĐ-CP ngày 18/12/2008 quy định chi tiết và hưng dn thi hành mt s điu ca Lut thuế GTGT

Hết hiệu lực

06/2012/TT-BTC

Thông   06/2012/TT-BTC  hưng  dn  Lut  Thuế  giá  trị  gia  tăng,  Ngh đnh 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP

Được sửa đổi, bổ sung bởi TT 65/2013/TT-BTC

112/2009/TT-BTC

Thông 112/2009/TT-BTC ngày 02/06/2009 hưng dn điu kin áp dụng thuế sut thuế GTGT 0% đi vi vn ti quốc tế và dch v ca ngành hàng không, hàng hi

Hết hiệu lực

219/2013/TT-BTC

Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP

Còn hiệu lực, thay TT 129/2008/TT-BTC hết hiệu lực

141/2013/TT-BTC

Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi

Còn hiệu lực

65/2013/TT-BTC

Thông tư số 65/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ

Còn hiệu lực

Văn bn thuế bo v môi trường

LUẬT

57/2010/QH12

 

Lut Thuế bo v môi trưng ngày 15/11/2010

Còn hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

67/CP-2011

Ngh đnh 67/CP-2011 ngày 08/08/2011 hưng dn thi hành lut thuế bo v môi trưng.

Còn hiệu lực

THÔNG TƯ

152/TT-BTC

Thông 152/TT-BTC ngày 11/11/2011 ca B tài chính hưng dn v thuế Bo vmôi trưng

Còn hiệu lực

Văn bn thuế thu nhp doanh nghip

LUẬT

14/2008/QH12

Lut Thuế thu nhp doanh nghip (s14/2008/QH12) ny 03/06/2008 (chính thc có hiu lc t 01 tháng 01 năm 2009).

Còn hiệu lực

32/2013/QH13

Lut  sa  đi,  b sung  mt  số  điu  ca  Lut thuế  thu  nhp doannghip (32/2013/QH13) ngày 19/06/2013 (chính thc có hiu lc từ 01 tháng 01 năm 2014).

 

Còn hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

124/2008/NĐ-CP

Ngh đnh 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy đnh chi tiết và hưng dn thi hành Lut thuế thu nhp doanh nghip

Hết hiệu lực

122/-CP

Ngh đnh 122/-CP ngày 27/12/2011 sa đi NĐ 124/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy đnh chi tiết Lut thuế TNDN

Hết hiệu lực

THÔNG TƯ

123/2012/TT-BTC

Thông tư 123/2012/TT-BTC ng dn Lut Thuế thu nhp doanh nghip, Nghđnh 124/2008/-CP, 122/2011/NĐ-CP

Còn hiệu lực

134/2008/TT-BTC

Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hưng dn thc hin nghĩa v thuế áp dụng đi vi t chức, cá nhân nưc ngoài kinh doanh ti Vit Nam hoc có thu nhp ti Vit Nam.

Hết hiệu lực

60/2012/TT-BTC

Thông tư 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Còn hiệu lực, thay TT 134/2008/TT-BTC

Văn bn thuế thu nhp cá nhân

LUẬT

04/2007/QH12

Lut thuế thu nhp cá nhân (s 04/2007/QH12) ngày 21/11/2007 (chính thc có hiu lc từ 01 tháng 01 năm 2009).

Còn hiệu lực

26/2012/QH13

Lut  sa  đi,  b sung  mt  s điu  ca  Lut  thuế  thu  nhp  cá  nhân (26/2012/QH13) ngày 22/11/2012 (chính thc có hiu lc từ 01 tháng 07 năm 2013

Còn hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

100/2008/NĐ-CP

Ngh đnh 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 quy đnh chi tiết mt s điu ca Lut Thuế thu nhp cá nhân

Hết hiệu lực

106/2010/-CP

Ngh đnh 106/2010/-CP sa đi Ngh đnh 100/2008/-CP quy định chi tiết v Lut Thuế TNCN

Hết hiệu lực một phần

65/2013/NĐ-CP

Ngh Đnh 65/2013/NĐ-CP  ngày 27/6/2013 quy đnh chi tiết mt s điu ca Lut thuế thu nhp cá nhân và Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut thuế thu nhp cá nhân

Còn hiệu lực, thay NĐ 100/2008/NĐ-CP

THÔNG TƯ

84/2008/TT-BTC

Thông 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hưng dn thi hành mt s điu ca Lut Thuế thu nhp cá nhân và hưng dn thi hành Nghđnh s 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 ca Chính ph quy đnh chi tiết mt s điu ca Lut Thuế thu nhp cá nhân.

Hết hiệu lực

62/2009/TT-BTC

Thông   62/2009/TT-BTC  ngày  27/03/2009  về  sa  đổi,  b sung  Thông  tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 v thuế thu nhp cá nhân

Hết hiệu lực

10/2009/TT-BTC

Thông 10/2009/TT-BTC  ngày 21/01/2009 hưng dn đăng ký thuế, khu trừ thuế, kê khai và quyết toán thuế đi vi cá nhân làm đi bo hiểm

Hết hiệu lực

02/2010/TT-BTC

Thông tư 02/2010/TT-BTC ng dn b sung Thông tư 84 v thuế TNCN

Hết hiệu lực

20/2010/TT-BTC

Thông tư 20/2010/TT-BTC hưng dn sa đi, b sung một s th tc hành chính v thuế TTCN

Còn hiệu lực

175/2010/TT-BTC

Thông tư 175/2010/TT-BTC sửa đi Tng 84/2008/TT-BTC v thuế TNCN

Hết hiệu lực một phần

12/2011/TT-BTC

Thông tư 12/2011/TT-BTC ng dn Lut thuế thu nhp cá nhân

Hết hiệu lực

113/2011/TT-BTC

Thông  tư  113/2011/TT-BTC   sa  đi  Tng  tư  62/2009/TT-BTC Thông  tư 02/2010/TT-BTC và Thông 12/2011/TT-BTC v thuế thu nhp cá nhân

Hết hiệu lực

123/2008/TTLT-BTC-BCA

Thông tư liên tịch 123/2008/TTLT-BTC-BCA ngày 16/12/2008 hưng dn chế độ thu np thuế thu nhp cá nhân đi vi squan, h s quan, công nhân, viên chc hưng lương thuc B Công An.

Hết hiệu lực

122/TTLT-BTC-BQP

Thông tư liên tch 122/TTLT-BTC-BQP ngày 16/12/2008 hưng dn chế đ thu nộp thuế thu nhp cá nhân đi vi các đối tưng hưng lương thuc B Quốc Phòng.

Hết hiệu lực

42/2009/TT-BTC

Thông tư 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 ng dn khu tr thuế thu nhp cá nhân đi vi cá nhân làm đi x s và khu trừ thuế thu nhp cá nhân vi thu nhp t trúng thưng x s

Hết hiệu lực

57/2009/TT-BTC

Thông 57/2009/TT-BTC ngày 24/03/2009 hưng dn min thuế thu nhp cá nhân đi vi cá nhân Vit Nam làm vic ti văn phòng đi din ca các tổ chc Liên hip quốc Vit Nam

Còn hiệu lực

160/2009/TT-BTC

Thông 160/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009 hưng dn v min thuế thu nhp cá nhân năm 2009

Còn hiệu lực

161/2009/TT-BTC

Thông 161/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009 ng dn v thuế thu nhp cá nhân đi vi trưng hp chuyn nhưng, quà tng, nhn tha kế bt động sn

Hết hiệu lực

164/2009/TT-BTC

Thông 164/2009/TT-BTC ngày 13/08/2009 hưng dn v thuế TNCN đi vi ngưi trúng thưng trong các trò chơi ti đim vui chơi gii trí có tng

Hết hiệu lực

 

111/2013/TT-BTC

Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Còn hiệu lực, thay thế TT 10/2009/TT-BTC, TT 12/2011/TT-BTC, TT 84/2008/TT-BTC, TT 42/2009/TT-BTC, TT 62/2009/TT-BTC, TT 161/2009/TT-BTC, TT 164/2009/TT-BTC, TT 02/2010/TT-BTC, TT 113/2011/TT-BTC.

QUYẾT ĐỊNH

102/2008/QĐ-BTC

Quyết Đnh 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 v vic ban hành mu chng từ thu thuế thu nhp cá nhân

Còn hiệu lực

Văn bn thuế s dng đất phi nông nghip

LUẬT

48/2010/QH12

 

Lut thuế s dng đt phi nông nghip ngày 17/6/2010.

Còn hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

53/2011/-CP

Ngh đnh 53/2011/-CP ngày 01/7/2011 quy định chi tiết lut Thuế s dụng đt phi nông nghip

Còn hiệu lực

THÔNG TƯ

153/TT-BTC

Thông 153/TT-BTC ngày 11/11/2011 ng dn thi hành NĐ 53/NĐ-CP ngày 01/7/2011 quy định chi tiết Lut thuế s dng đt phi nông nghip

Còn hiệu lực

Văn bn thuế s dng đt nông nghip

LUẬT

48/2010/QH12

Lut thuế s dng đt nông nghip ngày 17/6/2010

Còn hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

74/1993/NĐ-CP

Ngh đnh s 74/1993/NĐ-CP  ngày 25/10/1993 qui đnh chi tiết thi hành Lut Thuế chuyn quyn s dụng đt

Còn hiệu lực

THÔNG TƯ

89/BTC

Thông tư s 89/BTC ca B Tài chính ngày 09/11/1993 hưng dn thi hành Nghđnh 74/1993/NĐ-CP

Còn hiệu lực

Văn bn thuế tài nguyên

LUẬT

45/2009/QH12

Lut Thuế Tài nguyên ngày 25/11/2009

Còn hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

50/CP

Ngh đnh 50/CP ngày 14/5/2010 hưng dn thi hành lut Thuế Tài nguyên

Còn hiệu lực

THÔNG TƯ

105/TT-BTC

Thông 105/TT-BTC ngày 13/7/2010 ca B tài chính ng dn Ngh đnh 50/CP v thuế Tài nguyên

Còn hiệu lực

Pháp lut v qun thuế

LUẬT

78/2006/QH11

Lut qun lý thuế s 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Còn hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

98/2007/-CP

Ngh đnh 98/2007/-CP ca Chính Ph ban hành ngày 07/06/2007 Qui đnh v x pht vi phm pháp lut v thuế và cưng chế thi hành quyết đnh hành chính thuế

Hết hiệu lực

13/2009/NĐ-CP

Ngh đnh 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 sửa đi b sung một s điu ca Nghđnh 98/2007/NĐ-CP ca Chính Ph ban hành ngày 07/06/2007 Qui đnh v x pht vi phm pháp lut v thuế và ng chế thi hành quyết đnh hành chính thuế

Hết hiệu lực

85/2007/NĐ-CP

Ngh đnh 85/2007/NĐ-CP của Chính ph ban hành ngày 25/05/2007 qui đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut qun thuế

Hết hiệu lực

129/2013/NĐ-CP

Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Còn hiệu lực, thay thế NĐ 98/2007/NĐ-CP, 13/2009/NĐ-CP

83/2013/NĐ-CP

Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Còn hiệu lực, thay thế NĐ 85/2007/NĐ-CP

THÔNG TƯ

61/2007/TT-BTC

Thông tư s 61/2007/TT-BTC ca B Tài chính ban hành ngày 14/06/2007 hưng dn thc hin x lý vi phm pháp lut v thuế

Hết hiệu lực

60/2007/TT-BTC

Thông 60/2007/TT-BTC của B tài chính ban hành ngày 14/06/2007 Hưng dn thi hành một s điu  ca Lut qun thuế và ng dn  thi hành  Ngh đnh 85/2007/-CP ca Chính ph ban hành ngày 25/05/2007 qui đnh chi tiết thi hành một s điu ca Lut qun lý thuế

Hết hiệu lực

85/2007/TT-BTC

Thông tư 85/2007/TT-BTC ca B Tài chính Hưng dn thi hành Lut qun lý thuế v vic đăng ký thuế

Hết hiệu lực

166/2013/TT-BTC

Thông tư 166/2013/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Còn hiệu lực, thay thế TT 61/2007/TT-BTC

80/2012/TT-BTC

Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Còn hiệu lực, thay thế 85/2007/TT-BTC

28/2011/TT-BTC

Thông tư 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ

Hết hiệu lực, thay thế TT 60/2007/TT-BTC

156/2013/TT-BTC

Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ

Còn hiệu lực, thay thế TT 28/2011/TT-BTC

QUYẾT ĐỊNH

2476/2007/QĐ-BTC

Quyết đnh 2476/2007/QĐ-BTC ca B Tài chính ban hành ngày 25/07/2007 Vvic đính chính Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 ca B Tài chính Hưng dn thi hành mt sđiu ca Lut Qun lý thuế và hưng dn thi hành Nghđnh s 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành một s điu ca Lut Qun lý thuế

Còn hiệu lực

 

 

 

  Doanh nghiệp liên kết
 
Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo A.G.L
Email: JLIB_HTML_CLOAKING
Hotline: 0988890358
              0938877897
   TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 
    Hot line: 093.8877.897
 
Số lượng truy cập
2623238
TodayToday120
YesterdayYesterday180
This WeekThis Week77
This MonthThis Month4030
All DaysAll Days2623238
Highest 01-12-2015 : 9844