Dân luật cười

Thứ hai, 19 Tháng 5 2014 09:02
Ý chí thi đua
Share on Facebook

Tòa: Anh đã chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa 500 kg ximăng.

Bị can: Không, 700 kg.

Tòa: Anh đã biển thủ 100 triệu đồng!

Bị can: 150 triệu đồng mới đúng!

Tòa: Sức khỏe hiện nay của anh thế nào?

Bị can: Tốt.

Tòa: Vậy trước đó anh làm gì?

Bị can: Dạ, trưởng ban thi đua!

(Sưu tầm)